Prangna - जनजातीको चलचित्रलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्छ, "प्रङ्ना" ले सामाजिक संदेश दिन्छ

#Prangna#darpan_media#
http://www.darpannepal.com Prangna – जनजातीको चलचित्रलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्छ, “प्रङ्ना” ले सामाजिक संदेश दिन्छ

Interview By: Ashish Rana
Camera By: Monika Rai
Edited By: Ashish rana

#Prangna#darpan_media#
http://www.darpannepal.com Prangna – जनजातीको चलचित्रलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्छ, “प्रङ्ना” ले सामाजिक संदेश दिन्छ

Interview By: Ashish Rana
Camera By: Monika Rai
Edited By: Ashish rana

Recent Videos

Views [170] Malai lakure 3

Views [143] Malai ko lakure 2

Views [88] Malai ko lakure 1

Views [77] temal jatra